Tagi: xp, wiersz poleceń, komenda

W tym poradniku przedstawie wam komendy które są wpisywane w wierszu poleceń w systemie Windows XP.
Komendy podzielone zostały na dwie części, pierwsza z nich to komendy podstawowe, których używanie nie powinno być obce doświadczonemu administratorowi systemu, natomiast druga częśc to komendy mniej znane ale równie  funkcjonalne i potrzebne.

Częśc 1 - komendy podstawowe

bootcfg
Tego narzędzie wiersza polecenia można używać do konfigurowania, badania, zmiany lub usuwania ustawień wpisu rozruchu w pliku BOOT.INI

defrag
Uruchamia defragmentator dysków lokalnych.

diskpart
To polecenie umożliwia zarządzanie partycjami dysków

driverquery
Umożliwia administratorowi wyliczenie i wyświetlenie listy zainstalowanych sterowników urządzeń oraz ich właściwości

fsutil
Bardzo rozbudowane narzędzie. Umożliwia ono między innymi ograniczenie ilości miejsc dla poszczególnych użytkowników. Więcej o tej opcji dowiecie się uruchamiając ją

getmac
To narzędzie wiersza polecenia umożliwia administratorowi wyświetlanie adresu MAC dla kart sieciowych w systemie.

gpresult
To narzędzie wiersza polecenia wyświetla Wynikowy zestaw zasad RSoP dla docelowego użytkownika i komputera.

netsh
Bardzo rozbudowane narzędzie służace do konfiguracji sieci.

openfiles
Umożliwia administratorowi wyświetlenie lub rozłączenie plików i folderów otwartych w systemie.

recover
Odzyskuje możliwe do odczytania informacje z uszkodzonego dysku.

reg
Narzędzie rejestru konsoli dla Windows.

schtasks
Umożliwia administratorowi tworzenie, usuwanie, badanie, zmianę, uruchamianie i kończenie zaplanowanych zadań w systemie lokalnym lub zdalnym. Zastępuje program AT.exe.

sfc
Skanuje chronione pliki systemowe i zastępuje niepoprawne wersje plików poprawnymi wersjami firmy Microsoft.

shutdown
Umożliwia zdalny restart lub wyłączenie komputera. Więcej o tej opcji dowiecie się wpisując ją w wierszu poleceń.

systeminfo
Wyświetla informacje o konfiguracji komputera.

tasklist
To narzędzie wiersza polecenia wyświetla listę aplikacji i skojarzonych zadań/procesów uruchomionych aktualnie w systemie lokalnym lub zdalnym.

taskkill
To narzędzie wiersza polecenia może służyć do zakończenia jednego lub więcej procesów. Procesy można kasować przy użyciu identyfikatora procesu lub nazwy obrazu.

Częśc 2 - komendy dodatkowe

ASSOC......... Wyświetla lub modyfikuje skojarzenia rozszerzeń plików.
AT................ Planuje wykonanie poleceń i programów.
ATTRIB......... Wyświetla lub zmienia atrybuty pliku.
BREAK.......... Wyłącza lub włącza rozszerzone sprawdzanie klawiszy CTRL+C.
CACLS.......... Wyświetla lub modyfikuje listy kontroli dostepu (ACL) plików.
CALL............. Wywołuje jeden program wsadowy z innego.
CD................ Wyświetla lub zmienia nazwę bieżącego katalogu.
CHCP............ Wyświetla lub ustawia numer aktywnej strony kodowej.
CHDIR........... Wyświetla lub zmienia nazwę bieżącego katalogu.
CHKDSK ....... Sprawdza dysk i wyświetla raport o jego stanie.
CHKNTFS....... Wyświetla lub modyfikuje stan sprawdzania dysku przy rozruchu.
CLS............... Czyści ekran.
CMD.............. Uruchamia nowe wystąpienie interpretera poleceń systemu Windows.
COLOR........... Ustawia domyślny kolor tła i pierwszego planu konsoli.
COMP............. Porównuje zawartość dwóch plików lub zestawów plików.
COMPACT....... Wyświetla i pozwala na modyfikację listy plików. skompresowanych na
partycji NTFS.
CONVERT....... Konwertuje woluminy FAT na woluminy NTFS. Nie można konwertować
bieżącego dysku.
COPY............. Kopiuje jeden lub wiele plików w inne miejsce.
DATE............. Wyświetla lub ustawia datę.
DEL............... Usuwa jeden lub wiele plików.
DIR............... Wyświetla listę plików i podkatalogów katalogu.
DISKCOMP..... Porównuje zawartość dwóch dyskietek.
DISKCOPY..... Kopiuje zawartość jednej dyskietki na drugą.
DOSKEY......... Edytuje wiersze poleceń, przywraca polecenia Windows i tworzy makra.
ECHO............. Wyświetla komunikaty lub wyłącza i włącza echo poleceń.
ENDLOCAL...... Kończy lokalne zmiany środowiska w plikach wsadowych.
ERASE............ Usuwa jeden lub wiele plików.
EXIT............... Kończy działanie programu CMD.EXE (interpretera poleceń).
FC.................. Porównuje dwa pliki lub zestawy plików i wyświetla różnice między
nimi.
FIND............... Wyszukuje ciąg tekstowy w pliku lub plikach.
FINDSTR......... Wyszukuje ciągi znaków w plikach.
FOR................ Uruchamia podane polecenie dla każdego pliku z zestawu plików.
FORMAT.......... Formatuje dysk do użytku w systemie Windows.
FTYPE............. Wyświetla i modyfikuje typy plików używane w skojarzeniach rozszerzeń
plików.
GOTO............. Przekazuje sterowanie interpretera poleceń systemu Windows do wiersza
o podanej etykiecie w pliku wsadowym.
GRAFTABL....... Włącza wyświetlanie przez system Windows znaków rozszerzonych w
trybie graficznym.
HELP.............. Podaje informacje o poleceniach systemu Windows.
IF.................. Dokonuje warunkowego przetwarzania w plikach wsadowych.
LABEL............ Tworzy, zmienia lub usuwa etykietę(etykiety) woluminu dysku.
MD................ Tworzy katalog.
MKDIR........... Tworzy katalog.
MODE............ Konfiguruje urządzenia systemowe.
MORE............ Wyświetla informacje ekran po ekranie.
MOVE........... Przenosi jeden lub wiele plików z jednego katalogu do drugiego.
PATH............ Wyświetla lub ustawia ścieżkę przeszukiwania dla plików wykonywalnych.
PAUSE.......... Wstrzymuje przetwarzanie pliku wsadowego i wyświetla komunikat.
POPD........... Przywraca katalog zapisany przez PUSHD.
PRINT.......... Drukuje plik tekstowy.
PROMPT....... Zmienia znak zachęty wiersza polecenia systemu Windows.
PUSHD......... Zapisuje bieżący katalog, a następnie zamienia go.
RD............... Usuwa katalog.
RECOVER..... Odzyskuje możliwe do odczytania informacje z uszkodzonego dysku.
REM............. Oznacza komentarze w pliku wsadowym lub pliku CONFIG.SYS.
REN............. Zmienia nazwę pliku lub plików.
RENAME....... Zmienia nazwę pliku lub plików.
REPLACE...... Zamienia pliki.
RMDIR......... Usuwa katalog.
SET............. Wyświetla, ustawia lub usuwa zmienne środowiskowe systemu Windows.
SETLOCAL... Rozpoczyna lokalne zmiany środowiska w plikach wsadowych.
SHIFT.......... Zmienia pozycje parametrów w pliku wsadowym.
SORT........... Sortuje wprowadzone dane.
START......... Uruchamia program lub polecenie w oddzielnym oknie.
SUBST......... Przypisuje ścieżce literę dysku.
TIME........... Wyświetla lub ustawia czas systemowy.
TITLE.......... Ustawia tytuł okna dla sesji CMD.EXE.
TREE.......... Wyświetla strukturę katalogów dysku lub ścieżki.
TYPE.......... Wyświetla zawartość pliku tekstowego.
VER............ Wyświetla wersję systemu Windows.
VERIFY....... Instruuje system Windows, aby sprawdzał poprawność zapisu plików na
dysku.
VOL............ Wyświetla etykietę oraz numer seryjny dysku.
XCOPY........ Kopiuje pliki i katalogi.

Komentarze (1)